دلیل تفاوت قیمت صفحه نمایش تلفن همراه

 

دو دسته بندی اصلی برایصفحه نمایش تلفن همراه وجود دارد که به توضیح آنها میپردازیم:


1. صفحه نمایش کریستال مایع یا به انگلیسی  )Liquid Crystal Display(LCD
2. صفحه ی نمایش دیود ساطع کننده ی نوریا به انگلیسی  
Emitting Diode )-LED ( Light


1.نمایشگر کریستال مایع


 که از ماتریسی ازکریستال‌های مایع تشکیل شده است، کریستالهای مایع ،خود،نور ساطع نمی‌ کنند و برای روشن کردن کل صفحه نمایش به نوعی از نور پس زمینه
متکی هستند،درنتیجه نمایشگرهایLCD   می‌توانند در زیز نور مستقیم خورشید ،بسیارقابل مشاهده باشند.صفحه ی نمایش کریستال مایع در صنعت موبایل با دو نوعIPS LCDوLCDاستفاده میشود،کهتفاوت این دو نوع در کیفیت تصویر بیشترIPS LCD است،به علت اینکه به جای عبور دادن نور
از خود،به صورت موازی می چرخند .

2.صفحه ی نمایش دیود


ساطع کننده‌ی نور دسته بندیهای بیشترو فناوریهای خیلی بیشتری دارد که چند نمونه به صورت زیرخواهد بود: 


LED - OLED - AMOLED - SUPER AMOLED - DYNAMIC AMOLED 2X - FOLDABLE-
DYNAMIC AMOLED 2X- LTPO AMOLED
...

 

و  به طور خلاصه

 

تفاوتOLEDوLEDدرعدم نیاز نور پس زمینه جداگانهOLEDواستفاده ازمواد آلی برای ساطع کردننور، وکیفیت بیشتر آن است .تفاوتAMOLEDوOLEDدر این است کهAMOLED ماتریسفعال اضافه میکند که جریانعبوری از هر پیکسل را با کیفیت بیشتر تصویرکنترل میکند.تفاوتSUPER AMOLEDوAMOLEDاین است کهSuper AMOLEDاز سنسورهایلمسی درخود نمایشگراستفاده میکند،درحالیکه درAMOLEDمعمولی سنسورهای لمسی زیرنمایشگرقرار میگیرند.تفاوتDYNAMIC AMOLED 2XوSUPER AMOLEDدر تکنولوژی ساخت پیشرفتهتر،نوربیشتر،دقت رنگ باالتر،نور آبی مضربرای چشم کمتر و رنگ مشکی طبیعیتر است .تفاوتFOLDABLE DYNAMIC AMOLED 2Xو
DYNAMIC AMOLED 2Xدر منعطف و قابل تا خوردنFOLDABLEاست .


تفاوتLTPO AMOLEDوAMOLED


LTPOمخفف اکسیدپلی کریستالیبا دمایپاییناست. با این حال، نام کامل اطلاعات  زیادی در
مورد این فناورینشان نمیدهد.LTPO  فناوری براینمایشگرهایOLEDاست که به
نمایشگرها اجازه میدهد تا بسته به شرایط مختلف، نرخ تازه سازی را به صورت پویا تغییردهند.
شریط، در این مورد، به کاریکه کاربر انجام میدهد اشاره داردکه،باعث تغییر چشمگیری در
مصرف انرژی میشود.


و حال کدام گرانتر است؟!!!


پر واضح است که نوع دوم LED  به جهت کیفیت بهترو استفاده از تکنولوژی به روزتر گرانتراست.